• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Triedený odpad

Triedenie odpadu

PAPIER:

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, kopírovací papier a akýkoľvek špinavý či mastný papier.

PLASTY:

Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;  fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

SKLO:

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.

KOVY:

• Patria sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod.

• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

TETRAPAKY:

• Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

 • Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

BIOODPAD:

• Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier a pod.
• Nepatria sem: šupky z citrusového ovocia (pozn.: banány nie sú citrusy a navyše šupky obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky a pod.

• Spaľovanie? Dym vznikajúci pri horení lístia alebo trávy obsahuje oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky a dechtové látky.

ELEKTROODPAD:

• Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

Iný odpad:

Textil:

• Patrí sem: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a p.
• Nepatrí sem: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce, koža, obuv a pod.
• Textil tvorí 4% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Nebezpečný odpad:

• Patria sem: žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a pod.

• Nebezpečný odpad tvorí 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Liečivá:

Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly, injekčné striekačky a pod.) sú triedené a zhromažďované v každej lekárni a následne sú zlikvidované v špecializovaných spaľovniach odpadov.

• Lieky a liečivá tvoria menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Drobný stavebný odpad:

K DSO patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Takýto druh odpadu nie je recyklovateľný. V prípade, že nie je možnosť opätovného využitia (mnohé odpady tohto druhu je však možné opätovne využiť ako stavebný materiál), je najprijateľnejšie tento odpad dať do zbernej nádoby na zmesový odpad (vo väčších množstvách do špeciálnych kontajnerov).
• Drobný stavebný odpad tvorí menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Zmesový odpad:

Patria sem nevytriediteľné odpady. V tomto smere je najlepšou „recykláciou“ snaha o minimalizovanie vzniku odpadu. Zneškodnenie takéhoto odpadu spočíva prevažne v skládkovaní alebo spaľovaní.
• Zmesový odpad tvorí menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Guma:

Guma patrí medzi odpady, ktoré sú recyklovateľné v obmedzenej miere. Opätovne dokážu gumu spracovať napr. výrobcovia pneumatík. Gumu je možné energeticky využiť ako palivo.
• Guma tvorí 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Drevotrieska:

Drevotrieska je podobne ako guma recyklovateľná iba v obmedzenej miere. Pre jej výrobu sa ako tmeliaca látka používajú formaldehydové živice. Tie sa pri horení rozkladajú a uvoľňujú ako formaldehyd a fenoly (jedy so silným dráždivým účinkom), preto je z hľadiska zneškodnenia tohto druhu odpadu lepšie, keď sa bezpečne skládkuje, ako keď sa spaľuje.
• Drevotrieska tvorí menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Zoznam aktualít

RUVZ Veľký Krtíš - verejná vyhláškaRUVZ Veľký Krtíš - verejná vyhláška
Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytovTlačová správa - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Opatrenie UVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia, platnosť od 18.09.2020Opatrenie UVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia, platnosť od 18.09.2020
Opatrenie UVZ SR - hranice, platnosť od 18.09.2020Opatrenie UVZ SR - hranice, platnosť od 18.09.2020
Oznámenie MŚ a ZŠ ČebovceOznámenie MŚ a ZŠ Čebovce
Oznámenie - verejnou vyhláškouOznámenie - verejnou vyhláškou
Recyklácia papieraRecyklácia papiera
Rozhodnutie - Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapaRozhodnutie - Bátorová, splašková kanalizácia - I. etapa
DETSKÝ TÁBOR 2020DETSKÝ TÁBOR 2020
Záverečný účet 2019Záverečný účet 2019
1 2 ... 15 [>]

História:

 Historická poloha obce:

Najstaršia zmienka o obci pochádza z r. 1277. V roku 1478 sa táto usadlosť spomína ako zemiansky majetok. Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v r. 1967 sa uvádzajú o obci Bátorová nasledovné údaje: „Bátorová, predtým Bátorovce 157 n.m. v Stredoslovenskom kraji, v Ipeľskej kotline, 21 km na JJZ od Modrého Kameňa. Roku 1277 sa uvádza Batur de Nene, podľa ktorého dostala dedina svoje meno. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy a vinohradníctvom, boli poddanými viacerých drobnejších feudálov. Cestná radová dedina.Kostol /ev. a v./ postavený roku 1903. Zvonica s barokovým zvonom z r. 1740.“     

[Pokračovať na Históriu...]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: