SlovenskýMagyarEnglish

Általános kötelező érvényű rendeletek

 • Dátum vyvesenia: 2024.03.13
  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bátorová a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
 • Dátum vyvesenia: 2024.03.13
  všeobecne záväzné nariadenie č.2/2024 obce Bátorová o určení spádovej MŠ
 • Dátum vyvesenia: 2024.03.13
  Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2024 obce Bátorová o opatrovateľskej službe

 • Dátum vyvesenia: 2024.03.20
  VZN č.01/2023 o údržbe a obrábaní pozemkov

  • Dátum vyvesenia: 2018.07.17
   VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkov za znečisťovanie ovzdušia