SlovenskýMagyarEnglish

Všeobecné záväzné nariadenia

 • Dátum vyvesenia: 13.03.2024
  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bátorová a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
 • Dátum vyvesenia: 13.03.2024
  všeobecne záväzné nariadenie č.2/2024 obce Bátorová o určení spádovej MŠ
 • Dátum vyvesenia: 13.03.2024
  Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2024 obce Bátorová o opatrovateľskej službe

 • Dátum vyvesenia: 20.03.2024
  VZN č.01/2023 o údržbe a obrábaní pozemkov

  • Dátum vyvesenia: 17.07.2018
   VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkov za znečisťovanie ovzdušia