SlovenskýMagyarEnglish

Projekt KŽP - Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci

 23.05.2019

Názov projektu: Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška nenávratného finančného  príspevku: 216 227,16 €

Miesto realizácie projektu:  Bátorová

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 4/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Opis projektu: Finančné prostriedky z NFP budú použité na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Bátorová, ktorá je zaradená do kategórie Administratívne budovy. V súčasnosti je budova OcÚ v nevyhovujúcom technickom stave. Pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy je potrebné zatepliť záklop, podlahu nad nevykurovaným prostredím zospodu a obvodovú vonkajšiu stenu budovy. Zároveň je potrebné vymeniť všetky staré drevené dvere a okná za plastové. Projekt rieši aj prípravu TÚV, ktorá bude zabezpečená výmenou súčasného kotla na plyn za fotovoltaické kolektory na streche objektu s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Projekt navrhuje úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia  zdroja tepla. Dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu. Zrealizovaním projektu dôjde k výraznej úspore energie, a tým aj k úspore finančných prostriedkov. Zároveň realizovaním projektu dôjde k zlepšeniu životného prostredia, keďže dôjde k výraznému zníženiu vypúšťania emisií do ovzdušia. Realizáciou projektu dôjde k zmene potreby primárnej energie z triedy G na triedu A1. Realizáciou navrhnutých opatrení sa dosiahne zníženie potreby energie nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň ultranízkoenergetická budova.


Aktualitások listája: